spot_img
spot_img

GAZETECİLER CEMiYETLERİ BASIN VAKFI SENEDİ

Vakfın unvanı GAZETECİLER CEMİYETLERİ BASIN VAKFI’dır.

BÖLÜM 1
VAKFIN ADI VE MERKEZİ HUKUKÎ NÎTELÎĞİ
Madde: 1– Vakfın adı ve merkezi:
Vakfın unvanı GAZETECİLER CEMİYETLERİ BASIN VAKFI’dır. Bu, Vakıf Senedinde kısaca VAKIF diye anılacaktır.
Vakfın merkezi Ankara’dadır. Vakıf amacını gerçekleştirmek için Ankara dışından da lüzum görüldüğü il merkezlerinde şube ya da temsilcilik ya da sair teşkilat kurulabilir.
Şubelerin, temsilcilerin ya da kurulacak diğer teşkilatın görev ve yetkileri Vakıf Yönetim Kurulu’nca belirlenir.
Madde: 2- Vakfın hukuki niteliği:
Vakfın Türk Medeni Kanununda öngörülen teftiş makamlarının denetimine tabi ve tüzel kişiliğe sahip bir bağımsız kuruluştur.
BÖLÜM II
VAKFIN AMACI VE YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR
Madde: 3- Vakfın amacı
Türkiye’de il bazında kurulu gazeteciler cemiyetleri arasında tesanüdü sağlamak ve dolayısıyla ulusal ve yerel basın için politikalar üretmek karşılıklı yardımlar sağlamak,
birlik ve beraberliği temin etmek. Gazetecilik mesleğinin gelişmesini ve saygınlığını yüceltmek, ülke çapında basın özgürlüğünün bütün koşullarıyla uygulanmasını
gerçekleştirmektir. Vakıf bu amacın sağlanması için belli başlı şu faaliyetlerde bulunur:
a-Türkiye’de gazeteciliğin gelişmesi için öğretim ve eğitim
alanında çalışmalar yapar. Bu türde yapılan çalışmaları destekler, yetenekli gazetecilerin çoğalmasına katkıda bulunur.
b- Ekonomik sıkıntı içinde bulunan gazetecilere her çeşit yardımda bulunur.
c-Gazeteciler Cemiyetleri arasındaki tesanüdü sağlamak için fonlar oluşturur. Araştırmalar yaptırır, yapılan araştırmaları kamuya yansıtır.
d- Sağlık konusunda sağlık evleri açar, dinlenme tesisleri yapar, yardım ve emekli sandıkları kurar. Kooperatifler kurar, ya da kurulmuş olanlara yardımcı olur, katkıda bulunur.
e- Gazeteciler Cemiyetleri üyelerinin birbirlerini yakından tanımaları için yurt içi ve gerekirse yurt dışı geziler tertipler. Yarışmalar, konferanslar, sempozyum ve paneller,
toplantılar ve gösteriler tertipler. Meslekle ilgili olarak fuarlar düzenler, kitaplık kulüp ve lokaller açar. Gazete ya da dergi yayınlar. Piyango ve her türlü eğlence tertipler.
f- Özellikle gazetecilik, genelinde kitle iletişim konuları ile ilgili araştırmalar yaptırır. Yapılan araştırmaları değerlendirir,Bu alandaki çalışmalara katkılarda bulunur.
g) Basın mesleği ile ilgili eğitim yapan, tüm kuruluşlarla işbirlikleri sağlar ve birlikte organizasyonlar gerçekleştirir.
h) Çalışan ve çalıştıranlar arasında sağlıklı bir dengenin oluşmasına çalışır. Bu iki kesim arasında karşılıklı hak ve yararlarını meslek dayanışması çerçevesinde ve mümkün
olduğunca gazeteciler cemiyetleri aracılığı ile sağlar.
ı) Basın Mesleğinin haysiyetini sağlamak için yasalar ve uluslararası anlaşmalarla gazetecilere tanınan hak ve özgürlükleri korumak amacıyla devlet ya da ilgili kuruluşlarla
gerekli girişimlerde bulunur,
i) Mesleği ilgilendiren tüm sorunlarla meşgul olur.
j) Taşınır ve taşınmaz mal bağışlarım kabul eder.
Madde: 4- Vakfın amacına ulaşabilmesi için yapabileceği tasarruflar:
Vakfın amacını gerçekleştirmek üzere hertürlü hukuki muamele ve tasarruflarda bulunabilir.
Bu amaçla:
a)Taşınır ve taşınmaz mallar ile taşmır kıymetleri ve hertürlü hakları satın alabilir. Kiralayabilir. Satabilir, rehin ve ipotek edebilir ve alabilir. Ve bunları fekkedebilir. Ayni ya da
şahsi her türlü haklan iktisap edebilir. Bunları elden çıkarabilir. Hertürlü tasarrufta bulunabilir. Borç alabilir ya da verebilir.
b)Bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla her çeşit mal varlığı ile hakka sahip olabilir. Sahip olduklarını satabilir. Devir ve ferağ edebilir, kiralayabilir, Bunların
gelir ve karlarını tahsil edebilir, sarfedebilir.
c)Sahibi bulunduğu taşınır ve taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarruf eder, harcar, hisse senedi, intifa senedi tahvil ya da diğer sair hak ve alacak eden
evrakım ve hisse senetlerini bunlara ait kuponları alabilir, satabilir, gelirlerini tahsil ve sarfedebilir.
d)Amacını gerçekleştirmek için intifa, sükna gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabul edebilir ve bu haklan kullanabilir. Taşınır ve taşınmaz malları rehin
dahil hertürlü teminatları alabilir muteber banka kefaletlerini kabul edebilir, gereğince ödünç verebilir, Vakıf mal varlığınınbir kısmını ya da tamamının rehin
gösterebilir, teminat olarak kullanabilir
e)Vakfın amacına benzer, faaliyetlerde bulunan Vakıf yada sair kuruluşlarla işbirliği ve anlaşmalar yapabilir. Diğer Vakıf ve kuruluşlardan yardım alabilir. Müstakilolarak ya da
işbirliği yoluna giderek Vakfın mal varlığını tehlikeye atmayacak şekilde sınırlı ve sorumlu olarakkuruluşlarda pay sahibi olabilir, çalışmalar, yatırımlarda bulunabilir.
BÖLÜM III
VAKFIN MAL VARLIĞI-BAĞIŞLAR-GELÎRLER VE VAKIF FONLARININ KULLANIMI
Madde 5- Vakfın Kuruluş mal varlığı:
Vakfın ilk kuruluş mal varlığı istanbul Basın Kurumu Tesisi tarafından ödenen 20.000.000.-(yirmimilyon) Tl.dir. Ayrıca kurucu üyelerin herbiri 100.000.-(yüzbin) TL.
ödeyeceklerini taahhüt etmişlerdir.
VAKIF bu ilk kuruluş varlığına ilave olarak hertürlü mal ve hakları satın almak, bağış ya da ölüme bağlı tasarruflarla iktisap etme ya da gelirleriyle mal varlığını arttırabilir.
Vakfın mal varlğına yapılan ilaveler önceki mevcutlarla birlikte her takvim yılı başında teftiş makamına bildirilir.
Madde 6- Bağışlar
Vakfa yapılacak bağışlar Yönetim Kurulu karan ile kabul edilebilir. Koşullu bağışlar, bağışlayanın arzusuna, koşulsuz bağışlar ise bağışlanan iktisadi kıymetin ve maliyet ve
değeri ile mevcut ihtiyaca göre Yönetim Kurulu kararı ile vakfın mal varlığına ilave edilir ya da sarf edilir.
Koşullu ve mükellefıyetli bağışların kabul edilebilmesi için koşul ve mükellefiyetlerin Vakfın amacına aykırı düşmemesi gerekir.
Bağışlar türüne ve amacına göre Vakfın gelirine ya da mal varlığına ilave edilir.
Madde: 7- Vakfın gelirleri:
Vakfın gelir kaynaklan ve gelirleri şunlardır:
Vakfa ait taşınır ve taşınmaz mallardan sağlanan gelirler. Vakfın amacına uygun olarak yapılacak bağış ve vasiyetler ile bunların gelirleri Vakfın kültürel, sportif ve sosyal
faaliyetlerinden sağlanan gelirler, vakfın yayın faaliyetleriyle sair faaliyetler, teşebbüs ve toplantılarından elde edilen gelirler.
Madde 8- Vakıf fonlarının kullanılması
Vakfın mal varlığına ilave edilmek üzere bağışlanan varlık ve paralar vakfa en yüksek ve en emin geliri sağlayacak yatırımlara tahsis edilerek değerlendirilir. Vakfın bu amaçla
değerlendirilecek mevduatların vadeli ya da vadesiz mevduat şeklinde milli bankalara yatırılabilir. Devlet tahvili alabilir. Güvenilir şirketlerin hisse senedi ve tahvillerini
alabilir ya da sair menkul kıymetler karşılığında değerlendirebilir. Vakfa taşınmaz mallar satın alabilir. Bu konuda takdir hakkı yönetim kurulunundur.
BÖLÜM IV
VAKFIN ORGANLARI
Madde 9- Vakfın organları
Vakfın organları şunlardır.
a)Vakıf Mütevelliler Kurulu
b)Yönetim Kurulu
c)Denetim Kurulu
Madde 10- Vakıf Mütevelliler Kurulu
Mütevelliler Kurulu, bu vakıf senedinde belirtilen şekilde kurulan, yönetim ile yükümlü ve sorumlu yönetim kurulu ile denetim kurulunu seçen denetleyen ve kendisine tevdi
edilen diğer görevleri yerine getiren seçim, denetim ve tavsiye organıdır.
Vakıf mütevelliler kurulu aşağıda belirtilen üyelerden oluşur.
a)Bu Vakıf Senedinde imzası bulunan kurucular.
b)Bu Vakıf Senedinde imzası bulunan Gazeteciler Cemiyetleri
c)Mütevelliler Kurulu kararı ile Vakfa katılması kabul edilen gazeteciler cemiyetleri.
d)Mütevelliler Kurulu kararı ile Vakıf Senedinin düzenlendiği tarihte henüz kurulmamış olup da daha sonra kurulan gazeteciler cemiyetleri
e) İstanbul Basın Kurumu Tesisi
f)Bu maddenin c ve d fıkralarındaki Gazeteciler Cemiyeleri tanımına, yurt dışındaki Türk gazetecilerin cemiyetleri ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti dahildir.
g) Bu maddenin b, c ve d fıkralarında belirtilen cemiyetler, biri başkan olmak üzere 2 kişi ile E fıkrasındaki kuruluş 1 kişi ile temsil edilirler. Cemiyetler Mütevelliler kuruluna
görevlendireceği üyeleri Mütevelliler Kurulu toplantısından 1 ay önce vakfın merkezine bildirmek zorundadır.
h) Vakıf Senedinin 28. maddesi gereği mütevelliler Kurulunun kararı ile şeref üyeliği verilenler
Madde 11- Mütevelliler Kurulundaki kurucu üye olanlar, yaşadıkları sürece Mütevelliler Heyetinde bulunurlar. Ancak ölümleri, iş göremez hale gelmeleri, hastalıkları ya da
çekilmeleri gibi hallerde yerlerine halef seçme hakları yoktur. Kurucular Vakfın kuruluşu sırasında üstlendikleri görevi yaşamları boyu sürdürebilirler.
Madde 12- Vakıf Mütevelliler Kurulu toplantıları
Vakıf Mütevelliler Kurulu “olağan” ya da “olağanüstü” toplanır. Olağan toplantı Yönetim Kurulunun çağırışı üzerine her iki (2) yılda bir Nisan ayı içinde yapılır. Bu toplantıda
Mütevelliler Kurulu üyeleri için sayısal bir nisap aranmaz. Toplantıya iştirak edenler ile toplantı yapılır ve hiçbir şekilde toplantı ertelenemez.
Mütevelliler Kurulu gerekirse olağanüstü de toplanabilir.
Olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi Vakıf Yönetim Kurulunun ya da denetçilerindir. Mütevelliler Kurulu üyelerinden en az % 10’unun yazılı talebi üzerine Vakıf Yönetim
Kurulu Vakıf mütevelliler kurulunu toplantıya çağırmak zorundadır.
Yönetim Kurulunun bu görevi ihmal etmesi halende bu görevi denetçiler yerine getirmekle yükümlüdür. Olağanüstü toplantıda da sayısal nisap aranmaz, toplantıya iştirak
edenlerin mevcudu ile yapılır. Gerek olağan gerekse olağanüstü Mütevelliler Kurulu toplantıları Vakıf Yönetim Merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Daha önceden bildirilmek koşulu ile Vakıf Merkezinin bulunduğu yerden başka bir ilde de yapılabilir. Gerek olağan gerek olağanüstü toplantının gün, gündem yer ve saati en geç 15 gün öncesinden merkezin bulunduğu ilde çıkan bir gazetede ilan edilir ve ayrıca yönetim kurulu tarafından Mütevelliler Kurulu üyelerine SMS veya elektronik ortamda duyurulur.
Olağan ya da olağanüstü genel kurul toplantılarında gündemde gösterilmeyen herhangi bir husus, genel kurulun kabulü halinde müzakere edilebilir ve karara bağlanabilir.
Mütevelliler Kurulunu idare etmek üzere bir başkan bir başkan vekili ile lüzumu kadar katip seçilir.
Madde 13- Vakıf Mütevelliler Kurulunun Yetkileri:
a)Vakıf Yönetim Kurulunun üyelerini ve yedeklerini seçmek,
b)Vakıf denetçilerini ve yedeklerini seçmek
c)Vakfa gerekli taşınmaz malların satın alınması ya da mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.
d)Denetçiler tarafından düzenlenmiş bulunan denetleme raporlarını tetkik etmek,
e)Gerekli görüldüğü hallerde yeni şube ya da temsilcilikler kurulması için Yönetim Kuruluna yetki vermek,
f)Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunmak
g)Vakıf Resmi Senedi koşullarına uygun nitelikteki kişileri başvuru halinde “ŞEREF ÜYESİ” olarak Vakfa almak,
h) Vakıf Resmi Senedinde Mütevelliler Kuruluna bırakılmış olan diğer görevleri yerine getirmek ve gerekli kararları almak.
Madde: 14- Vakıf Yönetim Kurulu
Vakıf Yönetim Kurulu 11 üyeden oluşur. Bunlardan ikisi Trakya ve Marmara Bölgesinden (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Bilecik,
Sakarya), ikisi Ege’den (Manisa, izmir, Afyon, Kütahya, Denizli, Uşak, Aydın, Muğla), ikisi Orta Anadolu’dan (Ankara, Konya, Sivas, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Karaman,
Kırıkkale, Aksaray, Kayseri, Yozgat, Eskişehir, Çankırı) ve birer tanesi de Güney (Burdur, İsparta, Antalya, içel, Adana, Hatay, Kahramanmaraş), Doğu (Malatya, Elazığ.
Erzincan,Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Hakkari, Muş, Bitlis, Bingöl, Tunceli, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Urfa, Siirt, Mardin) ve Kuzey Anadolu’dan (Bolu, Zonguldak,
Sinop, Samsun,Giresun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Çorum, Amasya, Tokat, Kastamonu) Vakfa katılmış olan kişi ya da gazeteciler cemiyetleri
üyelerinden seçilir. Diğer iki üye’için herhangi biri bölge koşulu aranmaz. Yönetim Kurulu üyeleri Vakıf Mütevelliler Kurulu tarafından yukarıda anılan bölgeler gözönünde
tutularak 11 asil ve 11 yedek üye olarak seçilir. Asil üyelerden birinin ölümü ya da istifası halinde yerine en fazla oy alan o bölgenin yedek üyesi gelir. Yedek üyenin asıl üyenin
görev üstlendiği bölgeden olması gereklidir. Seçilen üyelerin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyenin tekrar seçilmesi mümkündür.
Madde 15- Yönetim Kurulu
Başkanlığı ve görev bölümü
Vakıf Yönetim Kurulu görev süresinin başında kendi içinden bir başkan, bir başkan vekili, bir genel sekreter ve bir muhasip üye seçer. Başkanın bulunmadığı hallerde başkan
vekili başkanın yetkilerini kullanır. Genel Sekreter Vakfın her türlü yazışmalarını yapar. Muhasip üye Vakfın muhasebesini tutar.Başkan Yönetim Kurulunun çalışmasını
düzenlemek ve verilen kararların uygulanmasını sağlamakla üyeleriyle başkanın hizmeti nedeniyle kendilerine ücret ödenmez. Ancak bu kimselerin görev icabı yapıcakları
seyahat vesaire masrafları vakıfça karşılanır.
Madde 16- Yönetim Kurulunun görevleri:
Vakıf Yönetim Kurulu Vakfın en yetkili yürütme organı olarak Vakfı idare ve temsil eder. Bu amaçla aşağıda belirtilen işleri yapar.
a)Vakfı amacı doğrultusunda yönetmek, Vakfa ait bütün işlerin tatbikatına nezaret etmek,
b)Vakıf genel kurulunu olağan ve olağanüstü toplantılara çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak.
c)Vakıf bütçesini ve çalışma programını hazırlamak ve bunların ilgili kararları almak ve uygulamak
d)Vakfın gayesine uygun olan her türlü bağış yardım ve teberruları kabul etmek (bu takdirde bağışın, vasiyete ve ölüme bağlı sair tasarrufların bağış yapan tarafından öne
sürülen ve Vakıf amacına ters düşmeyen koşulları ve mükellefiyetleri yerine getirilir) Vakfın mal varlığını ve gelirlerini Vakfın amacına en uygun şekilde kullanmak genişletmek
bu maksatla yatırımlarda bulunmak.
e)Vakfın amacına uygun kurumlan ve tesisleri açmak, bunları işletmek, bu amaçla binalar yapmak, gerekirse yıkmak, yeniden inşa etmek, tamir etmek, genişletmek, taşınmaz
malları kiralamak bu Vakıf Senedinin 13) c maddesinde kendisine verilecek yetki dahilinde taşın maz mallan satmak ya da başka suretle elden çıkarmak,
Vakfın arsaları ya da diğer taşınmaz malları üzerinde Türk kanunlarınca kabul edilen hertürlü ayni tasarruflarda bulunmak.
f)Vakfın her türlü mal varlığını idare etmek, Vakıf adına mukaveleler akdetmek, Vakıf malları karşılık gösterilmek suretiyle ödünç para almak, ipotek koymak ve koydurmak,
uygun gördüğü yatırımlara ve teşebbüslere girişmek.
g) Vakfı ve idare ettiği kurumları hertürlü idari ve kazai makam ve merciler önünde temsil ve müdafaa etmek bu kurumlar adına gerektiğinde dava açmak ya da kabul etmek, bu
hususta gerekli vekaletnameleri vermek, gümrük, kambiyo, PTT, su, elektrik gaz, trafik, tapu, liman, eğitim, vesaire gibi her türlü makam ve merciler önünde Vakfı ve idare
ettiği kurumları temsil etmek ve gerekli hertürlü muamelelerde bulunmak
h) Vakfın ve idare ettiği kurumların yönetiminin gerektirdiği hertürlü işleri yapmak,
ı) Gerektiğinde Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak ve Vakfa ait çeşitli faaliyetleri yürütmek üzere lüzumlu idari kadroyu kurmak bu amaçla personel
tayini ile ilgili kararlar almak,
j) Gerektiğinde çalışmalarıyla Yönetim Kuruluna yardımcı olabilecek “Yürütme ve Danışma” komiteleri kurmak ve bu komitelerin çalışmalarını izlemek,
k) Vakıf işletmelerinde ve idaresinde uygulanacak prensipleri tesbit etmek, kanun, tüzük ve resmi senetle belirtilmiş olan çeşitli konuları düzenlemek üzere yönetmelikler ve
talimatlar hazırlamak ve yürütmek.
1) Düzenleyeceği sirkülerle Vakıf adına imzaya yetkili olanları ve bunların yetkilerim tesbit etmek
Madde 17– Yönetim Kurulunun Çalışması: Yönetim Kurulu “Toplantı yeter sayısı” üye tam sayısının mutlak çoğunluğudur. Üyelerden (1) çalışma yılı içinde özürsüz
olarak peşpeşe 4 toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır.Yönetim Kurulu, başkan ya da başkan vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Çağrı taahhütlü mektup veya elden
yapılan tebligatla gerçekleştirilebilir”. Müteakip Yönetim Kurulu toplantısının gün, saat, yer ve gündemi bir öneceki toplantıda da re’sen kararlaştırılabilir. Bu durumda
toplantıda bulunanlara yazılı tebligata lüzum kalmaz. Yönetim Kurulunun iki ayda bir defa toplanması zorunludur.
Kararlar katılanların oy çoğunluğuyla alınır.
Madde 18- Yürütme Komitesi
Vakıf Yönetim Kurulu sürekli çalışmayı gerektiren işler için kendi nezaret ve sorumluluğu altında çalışmak üzere gerektiğinde üyeleri arasından 5 kişilik bir “Yürütme
Komitesi” seçebilir.Yürütme Komitesinin görevi ve yetki yeriyle komite üyelerine verilecek ücretler Vakıf Yönetim Kurulunca tesbit olunur. Yürütme Komitesi Vakıf
Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulunca seçilen 4 üyeden oluşur. Yürütme Komitesi Yönetim Kurulunca alınan kararlar ve verilen yetkiler çerçevesinde Vakıf
işlerini sevk ve idare eder. Komite Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
Madde 19– Denetim Kurulu
Vakıf teftiş makamının ve 903 sayılı Kanun çerçevesinde yapılacak denetleme dışında Vakıf Mütevelliler Kurulu 3 asıl denetçi yanında 3 de yedek denetçi seçer.
Asıl denetçilerle herhangi bir nedenle boşalma olursa oy sırasına göre yedek denetçiler görev alırlar, denetçiler Vakfın yıllık hesaplarını, Vakıf gelir ve giderlerini
denetleyerek görüşlerini bir “Hesap Raporu” ile Vakıf Mütevelliler Kuruluna sunarlar. Hesap raporlarında Yönetim Kurulu ve Vakıf amaçlarına uygun olmayan işlemler
varsa, bunlar tavsiyeleriile birlikte belirtilir. Dentim kurulu üyelerinin hizmetleri fahridir. Bu görevleri ve hizmetleri ile kendilerine ücret ödenmez. Ancak bu kimselerin
görev icabı yapacaklan seyahat diğer masrafları Vakıfça karşılanır. Vakıf lüzum gördüğü takdirde dışarıdan denetçilerde görevlendirebilir ve bu nitelikteki denetçilere
ücret verilebilir.
BÖLÜM V
İDARİ TEŞKİLAT
Madde 20– Genel Yönetmen
Vakıf Yönetim Kurulu lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlan uygulamak ve Vakfa ilişkin çeşitli faaliyetleri tedvir etmek üzere kendisine
karşı sorumlu olacak ücretli ve mukaveleli bir “Genel Yönetmen” tayin edebilir.
Madde 21– idari Teşkilat ve Kadro
Yönetim Kurulu, Vakıf faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli idari teşkilat ve kadroyu oluşturur. Bu amaçla gerekli personel ve araçları tedarik eder memur ya da
memurların görev ve yetki yerini saptar ve azillerini yapar. Kadroların tesbiti ve faaliyetlerin yürütülmesi sırasında Vakfın özellikleri gözönünde bulundurularak tasarruf
ön planda tutulmaya çalışılır.
BÖLÜM VI
VAKFIN HESAPLARI
Madde 22- Hesap Dönemi ve Muhasebe
Vakfın hesap dönemi takvim yılı itibariyladır. Vakfın muhasebesi (01. Ocak.-31 Aralık) hesap dönemleri itibarıyla bütün gelir, harcama, fon ve varlıkları ayrı ayrı takip
etmeye imkan verecek şekilde tutulur.
Madde 23– Vakfın Bütçesi
Her yıl Ekim ayı sonuna kadar Vakfın müteakip bütçe dönemi için geçerli olacak gelir ve harcama tahminlerini gösteren bir “Bütçe Taslağı” Muhasip üyece hazırlanarak
Yönetim kuruluna tetkik ve onay için sunulur.Yönetim Kurulu bütçeyi en-geç yıl sonuna kadar inceler, gerekli gördüğü değişiklikleri yaptıktan sonra onaylar.
Bütçe taslağının incelenmesi ve görüşlerinin alınması için mevcutsa “Yürütme Kurulu”nu da gö revlendirebilir. Hesap dönemi içindeki harcamalar bütçede ayrılan
ödenekler dahilinde yapılır. Harcamalarada “amaca uygunluk” ve “tasarruf” ilkelerine uyulur.
Madde 24– Kesin hesap
Vakfın kesin hesabı, ilgili hesap dönemi içinde elde edilen gelirlerle yapılan harcamaların ve ayrılan fonların kesin tutarlarını kapsar, kesin hesap, ilgili hesap dönemini
takip eden üç ayın sonuna kadar hazırlanarak Yönetim Kuruluna sunulur. Yönetim Kurulu iki ay içinde gerekli incelemeleri yaparak kesin hesabı onaylar.Vakfın kesin
hesap durumunu gösteren bilanço engeç hesap dönemini takip eden altıncı ayın sonunda sicile tasdik ettirilir. Bilançonun bir örneği teftiş makamına gönderilir.
BÖLÜM VII VAKFIN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ
Madde 25– Vakfın fesih ve tasfiyesi
Vakıf senedinde belirtilen amaçların gerçekleşmesine fiilen ve hukuken olanak kalmaması halinde Yönetim Kumlunun önerisi ile Mütevelliler Kurulunun 2/3 ünün oyu ile
Vakfın feshine karar verilir.Bu durumda Vakfın mal varlığı aynı ya da en yakın amacı güden başka bir vakfa devredilir
Madde 26– Tasfiye Kurulu
Vakfın tasfiyesinin gerekmesi halinde mahkeme ya da benzeri bir organın aksine bir karan olmadıkça o tarihteki Yönetim Kurulu “Tasfiye Kurulu” haline dönüşür.
Ve bu sıfatla tasfiyenin sonuçlanmasına kadar görevine devam eder.
Madde 27– Tasfiyenin sonuçlanması: Tasfiye Kurulu, tasfiyenin sonuçlanacağını ilgili mahkemeye ve teftiş makamına bildirir. Ayrıca ilan suretiyle kamuoyuna durulur.
Vakfın sona erdiği, mahkeme sicili ile merkezi sicile tescil olunur. Tasfiyesi sona eren Vakfın bütün defter ve belgeleri tasfiyeye ait bilgilerle birlikte saklanmak üzere
teftiş makamına teslim edilir.
BÖLÜM VIII ŞEREF ÜYELİĞİ
Madde 28- Şeref üyeliği
Vakfa ve Vakfın amaçlan doğrultusunda yaptığı yararlı faaliyetler ve üstün hizmet ve katkılar nedeniyle belirli kişilere “Şeref Üyeliği” verilebilir. Şeref üyeliği Yönetim
Kurulunun önerisi ile Vakıf Mütevelliler Kurulunun üyelerinin 2/3 çoğunluğunun karan ile verilir. Şeref üyeleri, Vakıf Mütevelliler Kuruluna üye olarak katılabilirler,
görüşlerini açıklayabilirler.
Oylamaya katılamazlar
BÖLÜM IX
DÎĞER MADDELER
Madde-29 -Vakıf Senedinin değiştirilmesi
Vakıf Senedinde yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelliler Kurulunun 2/3’ün oyu ile gerçekleşebilir .
BÖLÜM X
Madde: 30– Kurucular
Vakıf kurucuları düzenlenmiş olan bu senedin altını kurucu sıfatıyla imzalayan tüzel ve özel kişilerdir.